ข้อตกลง และเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

บริษัท คุณพระช่วย ดอท คอม จำกัด (“คุณพระช่วย ดอท คอม ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ การใช้โมบายแอพพิเคชั่นนี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้โมบายแอพพิเคชั่นหรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

คุณพระช่วย ดอท คอม และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณพระช่วย ดอท คอม

คุณพระช่วย ดอท คอม และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อ
ทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ คุณพระช่วย ดอท คอม และบริษัทในเครือไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคุณพระช่วย ดอท คอม และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

คุณพระช่วย ดอท คอม ดูแลจัดการเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นนี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น คุณพระช่วย ดอท คอม ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

1.    เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นหรือใช้บริการใดๆ ของคุณพระช่วย ดอท คอม ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้คุณพระช่วย ดอท คอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของคุณพระช่วย ดอท คอม  หรือที่คุณพระช่วย ดอท คอม บันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณพระช่วย ดอท คอม โดยไม่มีค่าตอบแทน คุณพระช่วย ดอท คอม บันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมการสำรวจและการแข่งขันต่าง ๆ ของคุณพระช่วย ดอท คอม  จากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ และจากคุกกี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการต่างๆ ของคุณพระช่วย ดอท คอม  และการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเตือน คุณพระช่วย ดอท คอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับคุณพระช่วย ดอท คอม ต่างๆ ในเครือเดียวกัน บริษัทโฆษณา และหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณพระช่วย ดอท คอม  ซึ่งพวกเขาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น

2.    คุณพระช่วย ดอท คอม มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน คุณพระช่วย ดอท คอม จะไม่ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่คุณพระช่วย ดอท คอม เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของคุณพระช่วย ดอท คอม  หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจส่งอีเมล์ถึงคุณพระช่วย ดอท คอม เพื่อแจ้งให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

3.    สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิก ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่าน

4.    คุณพระช่วย ดอท คอม ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของคุณพระช่วย ดอท คอม เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแล คุณพระช่วย ดอท คอม ได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น คุณพระช่วย ดอท คอม จึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า คุณพระช่วย ดอท คอม มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของคุณพระช่วย ดอท คอม  หรือไม่ว่าเหตุใดๆ คุณพระช่วย ดอท คอม ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 

ข้อสละสิทธิในเนื้อหา

เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่คุณพระช่วย ดอท คอม ฯ ได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการรายงานข่าวในฐานะสื่อสารมวลชน ซึ่งคุณพระช่วย ดอท คอม ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม คุณพระช่วย ดอท คอม ฯไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของคุณพระช่วย ดอท คอม  ท่านตกลงและยอมรับว่า คุณพระช่วย ดอท คอม ฯ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และคุณพระช่วย ดอท คอม ไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น คุณพระช่วย ดอท คอม จึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุณพระช่วย ดอท คอม ไม่รับรองว่าบริการต่างๆ ของคุณพระช่วย ดอท คอม  ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่น เนื้อหา และบริการอื่นใดจะ

(ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา

(ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน

(ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป

(ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ

(จ) ไม่หยุดชะงัก

(ฉ) ไม่ล่าช้า และ (ช) เรื่องอื่นใด ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นอื่นๆ

คุณพระช่วย ดอท คอม จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น คุณพระช่วย ดอท คอมไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นอื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware  ตลอดจนคุณพระช่วย ดอท คอม ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นอื่นๆ หรือเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่นดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว คุณพระช่วย ดอท คอม ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

คุณพระช่วย ดอท คอม ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ และ แอพพิเคชั่น หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

ไม่มีการรับประกัน

คุณพระช่วย ดอท คอม นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้คุณพระช่วย ดอท คอม จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด คุณพระช่วย ดอท คอม ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ คุณพระช่วย ดอท คอม และคุณพระช่วย ดอท คอม ในเครือจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

คุณพระช่วย ดอท คอม จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น คุณพระช่วย ดอท คอม จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าคุณพระช่วย ดอท คอม หรือตัวแทนของคุณพระช่วย ดอท คอม จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า เนื้อหาและการบริการต่างๆ เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของคุณพระช่วย ดอท คอม ซึ่งคุณพระช่วย ดอท คอมไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของเว็บไซด์ได้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากเนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของคุณพระช่วย ดอท คอม หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อใด ทางคุณพระช่วย ดอท คอม ขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของเว็บไซด์ดังนี้

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการต่างๆ ของคุณพระช่วย ดอท คอม ต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่คุณพระช่วย ดอท คอม ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิด (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องขอที่ต้องการให้คุณพระช่วย ดอท คอม ดำเนินการ
 ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวที่ผลิตและเผยแพร่โดยคุณพระช่วย ดอท คอม
ส่งถึง :ส่วนบริการสมาชิก คุณพระช่วย ดอท คอม
บริษัท คุณพระช่วย ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 53/296 หมู่ 9 ซอยเมืองทองธานี 20 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ /โทรสาร :02-960-1465
E-Mail :support@khunprachuay.co.th

กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนอื่นๆ
ส่งถึง :ส่วนบริการสมาชิก คุณพระช่วย ดอท คอม
บริษัท คุณพระช่วย ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 53/296 หมู่ 9 ซอยเมืองทองธานี 20 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ /โทรสาร :02-960-1465
E-Mail :support@khunprachuay.com
 

ภายหลังจากคุณพระช่วย ดอท คอมรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว คุณพระช่วย ดอท คอมจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่คุณพระช่วย ดอท คอมได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนจะต้องมีเนื้อหาครบตามที่คุณพระช่วย ดอท คอมกำหนดไว้ข้างต้น

เนื่องจากคุณพระช่วย ดอท คอม จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี และสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับคุณพระช่วย ดอท คอมในระหว่างที่คุณพระช่วย ดอท คอมดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้คุณพระช่วย ดอท คอมต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทของคุณพระช่วย ดอท คอม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์ และ โมบายแอพพิเคชั่นนี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ บริการโมบายแอพพิเคชั่นนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

*อัตราค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) **

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

1. ชำระผ่านธนาคาร

    ธนาคาร              ธนาคารทหารไทย  สาขาเมืองทองธานี
    ประเภทบัญชี       ออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี             เขมิกา  รุ่งโรจน์วิสัย
    หมายเลขบัญชี     160-2-18835-9

2. ใบสลิปการเข้าเงิน PAY-IN หรือ ใบบันทึกรายการ ATM ในกรณีที่โอนเงินผ่านเครื่อง ATM พร้อมทั้งเขียนชื่อร้านของท่าน

โดยแจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บคุณพระช่วย ที่ช่องเมนู "การชำระเงินของสมาชิก" หัวข้อแจ้งการชำระเงินสมาชิก หรือ ส่งข้อมูลมาที่ โดยแจ้งชื่อรหัสสมาชิก 

ส่วนบริการสมาชิก คุณพระช่วย ดอท คอม 
โทรศัพท์ /โทรสาร :02-960-1465
email : khunpra.member@gmail.com
Line : @khunprachuay 

3. มีปัญหาสายด่วน 091-784-7095